• علی اصغر محمدخانی

    گفت‌وگو با علی‌اصغر محمدخانی

    در مسائل فرهنگی بودجه کارساز نیست

    علی‌اصغر محمدخانی می‌گوید: بر اساس تجربیاتم، در مسائل فرهنگی بودجه کارساز نیست بلکه فکر کارساز است. او همچنین اظهار می‌کند: انجام کار فرهنگی سخت نیست و به نهاد نیاز ندارد؛ گاه افراد موثر هستند. اگر نهاد یا فرد بتوانند اعتماد و اعتبار ایجاد کنند، اهل فرهنگ پشت‌شان هستند.

تاپ سه ادبیات و کتاب