• فرودگاه مهرآباد

    چرا به سفرهای هوایی مالیات می‌دهیم؟

    رونق سفرهای هوایی در ۲۰ سال گذشته هزینه‌هایی روی دست کشورها گذاشته که دولت‌ها را بر آن داشته تا برای تامین آن، از مردم به خاطر این مدل پرطرفدار سفر، مالیات بگیرند.

تاپ سه گردشگری و میراث