• کوهستان توچال

    روایتی از ستون فقرات تهران

    خاصیت سراب‌گونه کوهستان و خودنمایی قُبّه جانپناه قله توچال از «پیازچال» هم امیدبخش بود هم کِسل کننده؛ چراکه هرچه گام برمی‌داشتیم، گویا تغییری در وضعیت مکانی ما نسبت به قله مشاهده نمی‌شد. با این حال همه می‌دانستیم اگر قرار است قله‌ توچال صعود شود، باید صبری به تشنگی کویر داشته باشیم.

تاپ سه گردشگری و میراث