• شهيد محلاتي

    سالروز شهادت نخستین سخنگوی انقلاب

    در آستانه ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، این «صدای انقلاب» بود که از حنجره شهید محلاتی به عنوان نخستین سخنگوی انقلاب، پیروزی نهضت و استقرار نظام الهی را در کشور از راه رادیو به ملت مسلمانان نوید داد.

تاپ سه فرهنگ حماسه